Privacy

Privacyreglement Freke’s Fysio

Gegevens:

Freke’s Fysio
Lauwersweg 17
9231 GR Surhuisterveen
0512-820239
info@fysiosurhuisterveen.nl

Uw persoonsgegevens
Wanneer u onder behandeling bent bij Freke’s Fysio willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij zullen diverse gegevens van u vragen. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen begeleiden. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers binnen Freke’s Fysio op dezelfde manier met uw gegevens omgaan, hanteren we een privacyreglement.

Waarom is een privacyreglement nodig?
In de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan regels opgenomen over het gebruiken van persoonsgegevens. Het gaat om regels over bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens, wie deze gegevens mag inzien en aan wie de gegevens verstrekt mogen worden. Fysio 058 heeft in haar privacyreglement, gebaseerd op de WBP en de WGBO, vastgelegd hoe dit uitgevoerd wordt. U kunt ervan uitgaan dat Freke’s Fysio zorgvuldig met uw gegevens omgaat, dat deze nauwkeurig vastgelegd worden en dat er niet meer gegevens van u gevraagd worden dan noodzakelijk. Ook hebben medewerkers die uw gegevens mogen inzien en verwerken een geheimhoudingsplicht.

Privacyreglement
Voor het benaderen van de patiëntgegevens geldt, dat:

  • De behandelend fysiotherapeut de gegevens onderhoudt en een collega alleen met reden, zoals vervanging, intercollegiale toetsing, e.d. inzage heeft in het patiëntendossier.
  • De gegevens voor de fysiotherapeuten beschikbaar zijn via de computer. Bij het verlaten van de computer worden de gegevens door de fysiotherapeuten afgeschermd, zodat zij niet ingezien kunnen worden.
  • Bij eventuele overdracht aan een andere zorgverlener alleen na toestemming van u de rapportages opgestuurd worden. Uw goedkeuring wordt afgevinkt in het dossier en kunnen altijd worden ingetrokken.
  • Indien overleg met de verwijzer plaatsvindt, dit altijd geschiedt in overleg met u. Uw goedkeuring wordt afgevinkt in het dossier en kan altijd worden ingetrokken.
  • Het niet is toegestaan dat u de computer bedient, zodat u geen toegang heeft tot andere patiëntgegevens.
  • U ten allen tijde recht heeft op inzage in uw dossier en u recht heeft op een afschrift van uw dossier. U kunt uw schriftelijk verzoek toesturen aan uw behandelend therapeut.
  • Uw patiëntgegevens minimaal 15 jaar tot na de laatste behandeldatum worden bewaard en dat schriftelijke stukken na deze periode worden versnipperd of worden vernietigd door een gecertificeerde instelling.
  • Freke’s Fysio kan de persoonsgegevens verstrekken aan andere zorgaanbieders, zorgverzekeraar, kwaliteitsvragenlijsten en andere instanties zoals letselschade advocaten. In alle gevallen wordt er eerst toestemming gevraagd aan u.

Klacht indienen Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Ga dan altijd eerst in gesprek met ons.  Komen we er samen niet uit, dan kunt u naar de rechter gaan. U maakt bezwaar door een bezwaarschrift (brief) te schrijven aan de overheidsorganisatie. Hierin geeft u aan dat u het niet eens bent met de beslissing en legt u uit waarom niet.

 

Schuiven naar boven